onsdag 15 februari 2012

Anmälan till arbetsmiljöverket, SvD 12 februari 2012

Arbetsgivare eller skyddsombud/fackligt ombud kan anmäla sin arbetsplats eller skola till arbetsmiljöverket då den fysiska eller psykosociala arbetsmiljön är pressad eller inte fungerar enligt en facklig organisation.
Arbetsmiljöverket fick i november 2011 en begäran från en facklig organisation om att Södra Ängby skola skulle meddelas ett föreläggande för brist på åtgärder för att förebygga ohälsa samt i övrigt uppnå en god arbetsmiljö för lärare på skolan.

Arbetsgivaren svarade skriftligt på åtgärder men den fackliga organisationen var inte nöjd med svaret.
På grund av begäran inspekterade arbetsmiljöverket Södra Ängby skola den 21 december.
Efter inspektion gjorde arbetsmiljöverket följande bedömning den 21 januari:

Arbetsmiljöverket bedömer mot bakgrund av de åtgärder som arbetsgivaren har vidtagit och planerar att vidta, att det inte finns skäl att bifalla begäran.

De flesta lärare har ferietjänstgöring vilket innebär att de i genomsnitt arbetar 45 timmar per vecka för att arbeta in loven. Arbetstiden fördelas på i genomsnitt 35 timmar i veckan på skolan och 10 timmar i veckan på valfri plats och tid.

Kraven på dokumentation har ökat i skolan och syftet är att elever och vårdnadshavare ska ha kunskap om vad eleven kan och vad eleven behöver utveckla för att nå målen med högsta kvalitet.

Stockholms stad har ett verktyg för att stödja denna dokumentation, skolwebben. Vi är i en implementeringsfas när det gäller verktyget och hur det bäst kan användas.
Tanken och målsättningen är att skapa bättre förutsättningar för att hantera dokumentation på ett professionellt sätt. Vi behöver utvärdera och se över processen kring hur vi sammanlänkar dokumenten på ett smidigt sätt.
Skriftliga omdömen är en del av IUP processen, se skolverket, www.skolverket.se

• inför utvecklingssamtalet ska läraren formulera skriftliga omdömen om elevens
kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne som eleven får undervisning i

• under utvecklingssamtalet sammanfattas i en framåtsyftande planering vilka
insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt
som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna.
Skriftliga omdömen ska beskriva hur långt eleven kommit i sin kunskapsutveckling och
visa på hur hon eller han kan komma vidare i sitt lärande. De grundar sig på en
bedömning av elevens kunskapsutveckling och resultat i förhållande till de nationella
målen såsom de har konkretiserats i en lokal pedagogisk planering. Bedömningarna ska
ha en formativ funktion, vilket innebär att de beskriver såväl vad eleven kan som vad
eleven behöver utveckla vidare och hur detta kan stimuleras.

De skriftliga omdömena bör:
• utformas så att eleven och vårdnadshavaren får tydlig information om elevens
kunskaper i relation till de nationella målen och lyfta fram elevens
utvecklingsmöjligheter i syfte att stimulera fortsatt lärande,

• ge en tydlig signal om eleven riskerar att inte nå de mål som ska ha uppnåtts i
slutet av det tredje, femte och nionde skolåret, och
• utformas så att där inte förekommer känsliga uppgifter som kan tänkas omfattas
av sekretess.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar