fredag 21 december 2012

Elevers ledigheter 2013

Ledighet under terminerna

Alla elever har skolplikt och skolan garanterar eleverna ett visst antal undervisningstimmar under elevernas hela skoltid. Vi får enligt skollagen bevilja max 10 dagar på ett läsår för enskilda angelägenheter av stor vikt och vi kommer att göra bedömningar i varje enskilt fall. Bedömningen kommer att avse elevens studiesituation, möjligheten att kompensera den förlorade undervisningen samt frånvarons längd.

Ur skollagens kapitel 7 § 18
En elev i en skolform får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.Rektor beslutar om ledighet.

Under vårterminen vid de veckor som årskurserna 3, 6 och 9 har nationella prov kommer inga ledigheter att beviljas för dessa elever.
Ansökan om ledighet lämnas till rektor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar