onsdag 25 november 2009

Rektorsbrev oktober

Information till elever och förälder

Nyinvigning i Södra Ängby skola

Tack alla elever, föräldrar och personal för att ni bidrog till att göra vår Nyinvigning så lyckad!

Vår konstnär, Olav Westphalen, som har gjort vår schäferhund ” Dog ascending a stepladder” träffade alla våra elever för att starta en workshop kring hundens identitet, historia, varför är den här, namn mm.

Olav återkommer till oss under november månad dels för att ta del av idéer som kommer från klasser, men också för att fortsätta arbetet med representanter för våra klasser där man för processen framåt och sen knyter ihop allt i slutet av november/ i början av december. Jag bifogar en bilaga kring Olav för er kännedom.

GS IT Nytt IT-avtal för hela Stockholms stad

Stockholms stad har slutit ett nytt IT-avtal för hela staden med VOLVO IT och alla skolor ska ha gått över i det nya systemet till höstterminen 2010. Södra Ängby påbörjar övergången i december och är klara i juni 2010. Det nya avtalet innebär att skolan kommer att leasa ”arbetsplatser” istället för att själva äga datorer och skrivare. Avtalet innebär en ökad kostnad för skolan men förhoppningsvis innebär detta också en standardhöjning. Avtalet innebär också att vi under innevarande läsår inte får investera i egna datorer eftersom vi måste lämna tillbaka allt under våren. Mer information kring GS-IT finns på stadens hemsida, www.stockholm.se

Project Boston i samarbete med Harvard University

Stockholms stad har som första delegation från Sverige deltagit i ett utbyte med Harvard University. Södra Ängby skola är en av stadens 10 skolor, (8 grundskolor och två gymnasier) som ges möjlighet att delta i ett projekt kring pedagogiskt ledarskap och hur man arbetar med inkludering. Under en vecka har jag och Johanna Öhgren, spec ped och klasslärare, deltagit i föreläsningar med olika professorer, workshops och skolbesök.

Syftet är att öka kunskapen och professionaliteten hos pedagoger i mötet med elever och elever i behov av särskilt stöd, skapa interna och externa nätverk för att lära av varandra. Vi kommer att genom föreläsning, studier och analys av lektionsuppbyggnad, klassrumsbesök och skolbesök utveckla vår struktur och vårt förhållningssätt i syfte att möta alla våra elever på bästa sätt. Citat

”Ett inkluderande arbetssätt gör att alla elever når högre resultat” professor Tom Hehir.

Global Partnership år 4 med USA och Kina

Elever i år fyra är nu igång med sitt projekt tillsammans med en skola i Florida, M.P. Locke Elementary school. Elever kommunicerar via Moodle och utbyter tankar och idéer. Syftet med projektet är att träna engelska, lära känna varandras länder, geografiskt, kulturellt och bygga nätverk.

Skolverksanmälningar

Just nu har skolverket två anmälningar mot Södra Ängby skola där man utreder om skolan gjort tillräckligt med att ge elever ett adekvat stöd. Ett ärende har gått till BEO, barn och elevombudsmannen, som kräver skadestånd av skolan och kommunen. Detta krav bestrider skolan och kommunen och förbereder ärendet för att få det prövat i domstol. Ärende två är under utredning och skolan har fått i uppgift att besvara kritiken.

Information om svininfluensan

Vaccination av elever kommer att ske under november. Inför vaccination får varje vårdnadshavare en hälsodeklaration hemskickad via mentorer. Vid frågor hör av er via mail till vår skolsköterska Susanna Wallström, susanna.wallstrom@utbildning.stockholm.se

Fortsatt höjda meritvärden i år nio i Södra Ängby skola!

Våra *meritvärden hos årets avgångsklasser i år nio har ökat från 231 läsåret 2006/2007 till 241 läsåret 2007/2008 och läsåret 2008/2009 till 244. Jag vill ge en eloge till alla våra duktiga elever och till våra pedagoger i hela F-9 för ert stöd med att få våra elever att nå målen med hög kvalité.

* Meritvärdet utgörs av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg(G=10, VG=15, MVG=209) Det möjliga maxvärdet är 320.

Skidbytardag söndagen den 15 november

Föräldraföreningarna i Södra Ängby, Blackeberg och Norra Ängby skola ordnar skidbytardag.

Separat inbjudan kommer!

Skoljoggen i hälsans tecken!

Ett stort tack alla våra engagerade elever och idrottslärare som bidrog till årets skoljogg! Totalt 610 elever deltog och vi har samlat in knappt 5000 kr till barncancerfonden.

Skolutveckling Södra Ängby skola 2009/2010, kvalitetsredovisning, arbetsplan

Utifrån resultat, utvärderingar från elever, föräldrar och personal planerar vi 2010 års arbete och utveckling. På grund av vår stora renovering har vi dragit ner på utvecklingstakten under förra läsåret men utifrån att vår skola nu i princip är färdigrenoverad fortsätter vi nu vår utveckling och vårt kvalitetsarbete.

Utifrån kvalitetsredovisningens ”Åtgärder för utveckling” där skolan beskriver sina prioriterade utvecklingsområden sammanställer vi vår arbetsplan för år 2010. I november kommer båda dokumenten att finnas på vår hemsida.

Skolpoliser vid Södra Ängby skola, nya tider

Från och med vecka 45 har skolpoliserna nya tider, från kl 8.05 till och med kl 8.25

Vi önskar alla elever ett hälsosamt och stärkande höstlov!

Hälsningar Elisabeth Ollas Paulsson

Tel 508 07610

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar